Bachovy květové esence

Napište mi

Bachovy květové esence se skládají z 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhají zvládnout nejrůznější negativní emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují, že se lidé pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům. Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobili.

Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Nesprávně zvolena esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Tato terapie nepotírá to negativní, co v člověku je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Změněný harmonický stav pak umožňuje překonání problémů a podporuje zdraví.

(převzato a upraveno z publikace Bachova květová terapie (autor: Ilse Maly) a z: https://www.bachovaterapie.cz/)

Oficiální seznam 38 Bachových květových esencí

Protože se občas v textech na internetu číslování „Bachovek“ liší, uvádím zde oficiální seznam 38, resp. 39 Bachových květových esencí (převzato z: http://www.kotabova.com/bachovy-kvetove-esence/prehled-bachovych-esenci/)

1. Řepík lékařský (Agrimony)

– za usměvavou tváří se skrývají hluboké problémy, bránění se konfrontaci, nechuť vidět pravý stav situace

2. Topol osika (Aspen)

– nevysvětlitelné obavy, nervozita, strach z neznámého, podivné předtuchy

3. Buk (Beech)

– intolerance a přehnaná kritika, tendence vidět pouze chyby druhých, absence soucitu a porozumění

4. Zeměžluč lékařská (Centaury)

– neschopnost prosadit se, podřízenost, neschopnost odmítnout či požádat o pomoc, oběť využívání

5. Rožec (Cerato)

– zpochybňování své schopnosti správně se rozhodnout, neustálé hledání rad druhých

6. Slíva třešňová (Cherry Plum)

– obavy ze ztráty sebekontroly, extrémní vnitřní tlak, zoufalství, hysterické záchvaty

– Součást Krizové esence

7. Poupě jírovce (Chestnut Bud)

– neschopnost či neochota poučit se ze zkušeností, opakování stále stejných chyb

8. Čekanka obecná (Chicory)

– majetnické sklony, egocentrizmus, očekávání od okolí, panovačnost

9. Bílá lesní réva (Clematis)

– nezájem o vnější dění, denní snění, žití v budoucnosti

– Je součástí Krizové esence

10. Plané jablko (Crab Apple)

– přehnaná potřeba čistoty a pořádku, posedlost detaily, sebenenávist, nízké sebevědomí

11. Jilm (Elm)

– vyčerpávající pocit přehnané odpovědnosti, velká únava z přepracovanosti

12. Hořec nahořklý (Gentian)

– ztráta odvahy, pochybnosti, skepse, rychlé vzdávání se, známý původ deprese

13. Hlodaš evropský (Gorse)

– stavy beznaděje, zklamání, pesimismus, nevíra ve změnu

Typická věta: „Stejně to nemá smysl, mně už nic nepomůže.“

14. Vřes obecný (Heather)

– zabývání se jen sebou, egocentrismus, neustálá potřeba být středem pozornosti

15. Cesmína ostrolistá (Holly)

– žárlivost, zlost, nenávist, podrážděnost, podezřívání

16. Zimolez – kozí list (Honeysuckle)

– nostalgie za uplynulým, život v minulosti

17. Habr obecný (Hornbeam)

– mentální únava, nedostatek radosti, zajetí v každodenní rutině, oddalování povinností

18. Netýkavka žlázonosná (Impatiens)

– popudlivost, netrpělivost, rychlé reakce, vnitřní napětí, výbušnost

– Součást krizové esence

19. Modřín opadavý (Larch)

– nedostatek sebedůvěry, komplex méněcennosti, očekávání neúspěchu

20. Kejklířka skvrnitá (Mimulus)

– obavy ze známých věcí (např. strach ze tmy, samoty apod.), ustrašenost, plachost, stydlivost

21. Hořčice polní (Mustard)

– melancholie bez zjevných důvodů, těžké nálady, častý smutek

22. Dub letní (Oak)

– přehnaný pocit odpovědnosti, který stále nutí překonávat překážky spojený s nekončícím

vyčerpáním

23. Oliva (Olive)

– extrémní psychické a fyzické vyčerpání, vleklá únava

24. Borovice lesní (Pine)

– neustálé výčitky svědomí, pocity viny, přílišná sebekritika, obviňování se za chyby druhých

25. Červený kaštan (Red Chestnut)

– přehnané obavy a starost o druhé, očekávání nejhoršího

26. Devaterník penízkovitý (Rock Rose)

– panika, obava a pocity bezmoci, vnitřní zablokovanou ve složitých situacích

– Je součástí Krizové esence

27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water)

– vysoké požadavky vůči sobě, vnitřní strnulost, přehnaná touha po vlastní dokonalosti

28. Chmerek roční (Scleranthus)

– nerozhodnost a nevyrovnanost, neschopnost vytvořit si vlastní názor

29. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem)

– prožitý tělesný nebo duševní šok, neschopnost se uklidnit

– Je součástí Krizové esence

30. Kaštan jedlý (Sweet Chestnut)

– zoufalství spolu s pocitem, že víc už nelze unést, veškeré snahy nepřinášejí výsledek, extrémní mentální úzkost

31. Sporýš lékařský (Vervain)

– přílišná horlivost, fanatizmus, neschopnost odpočívat pro přílišné zaneprázdnění mysli

32. Vinná réva (Vine)

– ctižádost, vůle dominovat nad ostatními, přehnané prosazování vlastních představ, tyranie

33. Vlašský ořech (Walnut)

– neschopnost udělat rozhodný krok, přecitlivělost, neschopnost přijmout změnu

34. Žebratka bahenní (Water Violet)

– přehnaná hrdost, rozervanost, pouze zdánlivá nezávislost, zdánlivý emocionální chlad k okolí

35. Bílý kaštan (White Chestnut)

– neustále se vracející tíživé myšlenky, vnitřní samomluva

36. Sveřep větevnatý (Wild Oat)

– trvalé hledání pravého životního poslání a cíle, nejistota životního směru, nerozhodnost

37. Planá šípková růže (Wild Rose)

– apatie, rezignace, vnitřní kapitulace, pasivita

38. Vrba žlutá (Willow)

– zatrpklost, vnitřní hněv, pocit oběti osudu, sebelítost, šíření pesimismu

Typická věta: „Tohle si nezasloužím, proč zrovna já?“

39. Krizová esence (Rescue Remedy)

– velký psychický stres, traumata, náhlé ztráty, mdloby

– Skládá se ze Slívy třešňové, Bílé lesní révy, Netýkavky žlázonosné, Devaterníku penízkovitého a Snědku okoličnatého

Edward Bach (citace):

„…jsme osobnosti, které přišly na tento svět, aby zde získaly veškeré dosažitelné poznatky a rozvinuly kvality a ctnosti, jichž se jim prozatím nedostává a aby ze své povahy odstranily všechno nevhodné a vylepšily ji až na samý práh dokonalosti. Duše ví, jaké podmínky a prostředí to umožní, a proto nás vždy umístí tam, kde lze tento účel nejlépe naplnit.“

„Duše, kterou ve skutečnosti jsme, je nesmrtelná a tělo, jehož dočasnosti jsme si vědomi, je jako kůň, na němž jedeme svou cestou, anebo jako nástroj, který užíváme, abychom s ním odvedli kus potřebné práce.“

„… pokud jsou duše a osobnost dobře sladěny, žijeme v radosti, vnitřním míru, štěstí a zdraví. Konflikt nastává, když sejdeme z cesty, na kterou nás duše zavedla… Dokud jednáme v souladu s požadavky duše, je všechno jak má být a my v ní můžeme nadále spočívat s jistotou, že každá životní zastávka, ať už dole, nebo nahoře, představuje lekci dané chvíle, která v sobě pokaždé skrývá optimální možnost osobního rozvoje.“

„Takzvaná nemoc je vždy důsledek hlubokého vnitřního nesouladu a nám je již zřejmé, že dokud se budeme zabývat důsledky a neodstraníme hlavní příčinu, k vyléčení nedojde anebo bude pouze zdánlivé.“
„Utrpení je v podstatě dobrem, neboť nás upozorňuje na nesprávný postup a usměrňuje nás do patřičných kolejí.“
„… každé onemocnění, ať už jakékoli, je schopno dovést nás k odhalení příslušného vnitřního nedostatku, který jsme předtím nevnímali.“

„… léčba všech nemocí a trvalá ochrana proti nim je možná a spočívá v odkrývání našich vnitřních nedostatků a v jejich vykořenění.“

„Nejistotu můžeme vykořenit pěstováním odhodlání a svobodných rozhodnutí, naplňováním dobrých úmyslů namísto váhání a věčné kolísavosti. I když zpočátku uděláme jistě chyby, vždy je lepší jednat než si nechat ujít příležitost.“